Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Dom Samopomocy w Białogardzie, Plac Wolności 1, 78-200 Białogard, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Domu Samopomocy w Białogardzie. 

2) Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: kontakt@pds.powiat-bialogard.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Powiatowy Dom Samopomocy w Białogardzie zadań określonych m.in. w: 

 • ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.), 
 • ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z późn.zm.), 
 • ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), 
 • ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), 
 • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586 z późn. zm), 

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność świadczenia usług oferowanych przez Powiatowy Dom Samopomocy w Białogardzie. 

6) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Powiatowy Dom Samopomocy w Białogardzie powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) oraz organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa. 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

  –  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób                               przetwarzane, 

  –  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

  – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

  – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się  usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

 – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,  potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; 

 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane                     dotyczą  lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

 – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania         danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach                         sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów            realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których          nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności          osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy            osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle. 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO. 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

11) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

ADMINISTRATOR DANYCH

POWIATOWY DOM SAMOPOMOCY CENTRUM REHABILITACYJNO-KULTURALNE

 W BIAŁOGARDZIE

Załączniki :

1. OI ŚDS

1b. Obow.inf. – rekrutacja

1f. Obow.inf.-pracownik

1g. Obow.inf.- umowy cywilnoprawne

1h. Obow. inf. – stażyści i praktykanci

1i. Obow.inf. – ZFŚS

REPREZENTACJA

UMOWY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ PROGÓW

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

Zawiadamiany, iż w Powiatowym Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie, Plac Wolności 1, 78-200 Białogard wyznaczyliśmy
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD).


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem E-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub na adres korespondencyjny Administratora.
Funkcję tą sprawuje – Rafał Andrzejewski