Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie, mających poważnie trudności w życiu codziennym, wymagających pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, jednocześnie wymagających wsparcia i postępowania rehabilitacyjnego z terenu powiatu białogardzkiego.
Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne w Białogardzie jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne w Białogardzie jest ogniwem oparcia społecznego dla 60 osób, które ukończyły 18 rok życia, przeznaczonym dla następującej grupy odbiorców:
typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych
typ B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Celem funkcjonowania ośrodka jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi
i z niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez wsparcie rozumie się:
1) poprawę jakości życia uczestników ośrodka poprzez podejmowanie działań wspierająco – rehabilitacyjnych;
2) rehabilitację społeczną zmierzającą do ogólnego rozwoju sprawności psychospołecznej;
3) rozwijanie umiejętności w zakresie życia codziennego i funkcjonowania w społeczeństwie;
4) dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich czynne i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym w lokalnym środowisku;
5) prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej, rozumianej jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestników poprawy jakości życia, samodzielnego funkcjonowania oraz powstrzymania postępującej regresji poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego;
6) rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności wykonywanych czynności dnia codziennego, celem zapobiegania nawrotom społecznej dekompensacji.

Zadania Domu i formy zajęć:

– terapia zajęciowa w pracowniach: gospodarstwa domowego, plastycznej, rehabilitacyjnej, komputerowej, stolarsko- modelarskiej, polisensorycznej, fotograficzno- filmowej, ceramicznej i hortiterapii;       

– trening funkcjonowania w codziennym życiu tj. trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych; trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

– trening spędzania czasu wolnego w tym rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

– trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów tj. kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami np.: w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

– trening umiejętności komunikacyjnych; w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku w komunikacji werbalnej;

– poradnictwo psychologiczne i inne według potrzeb uczestników;

– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

– praca socjalna: w środowisku oraz w Powiatowym Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnym w Białogardzie;

– pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;

– terapia ruchowa – w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja, zajęcia taneczno-ruchowe, basen i inne formy według potrzeb;

– niezbędna opieka, w szczególności dla uczestników, o których mowa w art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej;

– inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku.

Obejrzyj PDS w Białogardzie w widoku 360°