Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Dom Samopomocy
Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne, 78-200 Białogard, ul. Plac Wolności 1
.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Dane kontaktowe IOD (Inspektora Ochrony Danych): Rafał Andrzejewski
E-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na
następujących podstawach prawnych:
a. W celu komunikacji z Panią/Panem, udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość,
rozwiązania poruszonej przez Pani/Pana sprawy, na podstawie Pani/Pana zgody – art.
6 ust. 1 lit. a RODO.
b. W celach dowodowych (wykazania określonych faktów w razie potrzeby),
ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami/dochodzenia roszczeń, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi
Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w
szczególności w zakresie obsługi IT, hostingu danych.
Pani/Pana dane nie są przekazywane poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

5. Czy istnieje obowiązek podania danych?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
przesłania wiadomości. Niepodanie danych może uniemożliwić wysłanie wiadomości.

6. Okres przechowywania danych:
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas: niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a
później przecz czas przedawnienia roszczeń, lub do odwołania zgody na przetwarzanie
danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a.na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
b.na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych
osobowych;
c. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach
określonych w art. 17 RODO,
d.prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na
warunkach określonych w art. 18 RODO,
e.prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i
na warunkach określonych w art. 20 RODO,
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach
przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
g.prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych),
h.cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do
danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma
Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody
może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).

8. W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email:
………………………………………………………………………

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu